تشخیص اعداد فارسی با شبکه های عصبی در متلب

پروژه تشخیص اعداد فارسی با شبکه های عصبی
پروژه تشخیص اعداد فارسی با شبکه های عصبی

در این مقاله سعی برآن شده است تا کاربرد شبکه های عصبی در سیستم شناسایی ارقام دستنویس فارسی توضیح داده شود. پس از آن، با توجه به توضیحات داده شده، سیستم شناسایی ارقام دستنویس فارسی را به کمک مدل های شبکه عصبی موجود در نرم افزار متلب ۲۰۱۴ پیاده سازی نمائیم.

بیشتر